Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Mevzuat-İKİNCİL MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ-25.02.2021-R.G.

Aşağıdaki linkte ilgilendirmesini yaptığımız üzere “5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”da bazı önemli değişiklikler yapılmıştı. Bu kapsamda tasarlanan ve bir süredir çalışmaları yapılan ikincil mevzuat kapsamındaki yönetmeliklerden “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik”teki değişiklikler 25.02.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kıyas edilmiş metin ekte olup değişikliklere ilişkin dikkat çeken hususlar şöyle özetlenebilir:

  • Finansal Kuruluş tanımı genişletilerek kapsama “Kıymetli madenler aracı kuruluşlar” da dahil edilmiştir. Keza “Finansal olmayan belirli iş ve meslekler” tanımı yapılarak kapsama “Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu işlemlere aracılık edenler, Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler, Noterler, Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak ve 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrası ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında ifa edilen mesleki çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler hariç olmak üzere, taşınmaz alım satımı, sınırlı ayni hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve dernek kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların idaresi işleriyle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar, Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler, Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları” da alınmıştır.
  • Kimlik tespitindeki tutarlar yükseltilmiştir.
  • Yönetmelikteki belki de de en dikkat çeken değişiklik “Gerçek kişilerde uzaktan kimlik tespiti”ne ilişkindir. Özellikle pandemi koşullarında daha da elzem hale gelen “dijitalleşme” atılımları için önemli bir yeniliktir. Bu kapsamda “Yükümlünün asli faaliyet alanı ile ilgili mevzuatta müşteri ile yüz yüze gelinmeksizin kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemlerle sözleşme kurulmasına cevaz verilmiş olması halinde, gerçek kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla uzaktan kimlik tespiti yöntemleri kullanılabilir.” düzenlemesiyle özellikle finansal kurumlar açısından mesafeli sözleşmeler akdetme olanağı söz konusu olabilecektir. Ancak uzaktan kimlik tespitinde uygulanacak yöntemler ve müşterinin tanınması kapsamındaki diğer tedbirler ile uzaktan kimlik tespiti yapılabilecek diğer işlem türleri Bakanlık tarafından ayrıca belirleneceğinden konuyla ilgili ayrıntılı düzenleme beklenmektedir. 
  • Yurt dışı işlemleri, güven hesapları (trustee hesaplar) hakkında söz konusu malvarlığını nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişilerin ortaya çıkarılması için de gerekli tedbirler alınması anlamında düzenlemeler yapılmıştır.

Değişikliğin tam metni için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210224M2-3.pdf

Daha detaylı bilgi ve sorularınız için: info@emelyilmaz.av.tr

Konuya İlişkin Diğer Duyurularımız:

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da değişiklik-SERBEST AVUKATLAR DA KAPSAMDA!Bir cevap yazın