Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

EY Hukuk Bürosu olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususunda gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Bu bilinçle müvekkillerimize ve potansiyel müvekkillerimize, birlikte çalıştığımız meslektaşlarımıza, meslektaş adaylarımıza, tedarikçilere, ziyaretçilere ve iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarına, hissedarlarına ve yetkilileri ile üçüncü kişilere ait her türlü kişisel veriyi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel olarak; belirli, açık ve meşru amaçlarla ancak işlendiği amaçla sınırlı, bağlantılı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek suretiyle işliyoruz.

EY Hukuk Bürosu, kişisel verileri işlenen gerçek ve/veya tüzel kişilerin güncel, doğru, belirli, açık ve meşru olmamasından sorumlu değildir.

Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsamı: İşbu politikada EY Hukuk Bürosu’nun topladığı, işlediği kişisel verilerin içeriği, kullanılış, işleniş amaçları ve biçimleri, muhafaza edilme koşulları, kişisel veri sahiplerinin hakları ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin alınan önlemler hakkında açıklamalar bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Kişisel verileriniz, KVK Kanununun 4. maddesi kapsamında belirtilen ilkelere ve aşağıdaki amaçlara uygun olarak işlemektedir;

a) Müvekkiller, Potansiyel Müvekkiller, İş Ortaklarımız, Potansiyel İş Ortaklarımız, Tedarikçilerimiz, Potansiyel Tedarikçilerimiz, Ziyaretçilerimiz, İş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları, yetkilileri için; Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık faaliyetinin ve bu faaliyetleri tamamlayıcı işlemlerin yerine getirilmesi, iş süreçlerinin yürütülmesi, satın alma, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuki ve ticari güvenliğin temini, daha önceden elde edilmiş verilerin ileriki işlemlerde de kullanılabilmesi için saklanması.

b) Çalışan Meslektaşlarımız, Aday Meslektaşlarımız için; CV ve özlük dosyası kapsamındaki bilgilerinin saklanması, iş, sosyal güvenlik, vergi vb. mevzuattan kaynaklanan hakların kullanılması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, web sitesine 3. Kişi ziyaretçileri bilgilendirmek amacıyla kişisel veri yerleştirilmesi, İş Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için kullanılacak bilgiler, işe alım sürecinin gerçekleştirilmesi, özlük dosyasının oluşturulması, iş süreçlerinin yürütülmesi, raporlama ve istatistik çıkarılması, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, insan kaynakları politikalarının yürütülmesi vb.

Kişisel Verilerin Toplanması: Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

İşleme ve Aktarım İzni: Kişisel verileriniz, her türlü hukuki hizmetlerimizden yararlanabilmeniz, hak ve menfaatlerinizin korunması, güvenli ortamda saklanması için gerekli işlemlerin tarafımızca usulüne uygun olarak yapılması kapsamında KVK Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme ile aktarma şartları ve amaçları dahilinde işlenecek ve 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şekilde de aktarılabilecektir.

5.madde kapsamında aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması madde özel nitelikli kişisel verileri kapsamakla birlikte (örn: etnik köken, ırk, cinsiyet, vb. gibi kişiye özgü veriler) veri sahibinin açık rızası gerekmektedir.

Kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle keyfi paylaşmamaya üst düzey önem veriyor ve bu konuda itinayla hareket ediyoruz. Kişisel verilerinizi sadece yasal bir zorunluluk ya da bir mahkeme kararı olması halinde veya yukarıdaki amaçlar dahilinde hizmet aldığımız firmalar ile paylaşıyoruz. EY Hukuk Bürosu, Google firmasına ait G-mail e-posta hizmeti olan G-Suite altyapısını kullanmaktadır. Bu altyapının kullanılması halinde gönderilen ve/veya alınan e-postaların dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan veri merkezlerinde tutulması söz konusu olabilmektedir. (Bunun için Google Gizlilik Politikasını inceleyebilirsiniz; https://policies.google.com/privacy?hl=en)

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi

Kişisel verileriniz KVK Kanununa ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi, Güvenliği ve Korunması Hususu

EY Hukuk Bürosu, KVK Kanunu ilgili maddeleri kapsamında kişisel verilerin doğru ve güncel olarak muhafaza edilmesi, güvenli ortamlarda saklanması ve kaybolması, değiştirilmesi veya hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek adına her türlü idari, teknik ve hukuki önlemi almaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Politikasında Yapılacak Değişiklikler

EY Hukuk Bürosu, işbu politikada, faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde veya yasal açıdan gerekli olduğunda değişiklikler yapabilir. Söz konusu değişiklikler, değişikliğe uğramış olan politika metninin www.emelyilmaz.av.trsitesinde yayımlanması ile birlikte geçerlilik kazanır.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. KVK Kanununun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

KVK Kanunu uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) KVK Kanununa aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınızı veri sorumlusuna başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu “Akat Mah. Zeytinoğlu Cad. Arzu 2 Apt. No:4 K:5 D:26 34335 Beşiktaş, İstanbul, Türkiye adresine yazılı olarak kimlik fotokopilerinin eklendiği ıslak imzalı dilekçe ile elden veya iadeli taahhütlü mektupla, elektronik imzanız bulunması halinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak info@emelyilmaz.av.tr adresine e-posta göndererek kullanabilirsiniz. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletnamesi bulunmalıdır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Hukuk Büromuz başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Saygılarımızla

EY Hukuk Bürosu