SPK-Kurumsal Yönetim Tebliği’nde Değişiklik

02.10.2020 tarihli Resmi Gazetede Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından “Kurumsal Yönetim Tebliği (Ii-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.A)” yayımlanmış olup halka açık ortaklıkların sürdürülebilirliği sağlamak adına somut adımlar atmalarını teminen değişikler yapılmıştır. (Kıyas edilmiş metin için tıklayınız.) SPK aynı zamanda halka açık ortaklıkların bu kapsamda uyması beklenen ilkelerin yer aldığı ‘Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’ni yayımlamış olup Tebliğ kapsamında Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tabi olan halka açık şirketler, artık aynı zamanda Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’nde belirtilen ilkelere de tabi olacaktır.

Ortaklıkların bu ilkelere uyması (şimdilik) gönüllülük esasına dayalı olsa da bu ilkelere uyulup uyulmadığının raporlanması zorunludur. Ortaklıklar böylece (2020 yılı verilerini içerek şekilde) 2021 yılından itibaren “Uy veya Açıkla” prensibine uygun olarak faaliyet raporları kapsamında sürdürülebilirlik ilkelerine ne şekilde uydukları hakkında kamuya bilgi verecek, bu ilkelere uymamaları halinde ise bu durumun gerekçelerini açıklayacaktır. Dönem içinde bu konuda önemli değişikliklerin gerçekleşmesi halinde ise ara dönem faaliyet raporlarında yine bu değişikliklere yer verecektir.

SPK tarafından belirlenen sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde (Çevresel İlkeler, Sosyal İlkeler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri) yönetim kurulu bu alanlarda öncelik verdiği konuları belirleyerek ortaklık politikalarını oluşturacak ve bunları kamuya açıklayacaktır. Ortaklıklar ayrıca bu alanlardaki politikaların yürütülmesinden sorumlu komiteleri/birimleri ve kısa ile uzun vadeli hedeflerini kamuyla paylaşacaktır. Ortaklıkların sürdürülebilirlik performansları yine faaliyet raporları kapsamında kamuya açıklanacaktır.

Değişikliğin tamamı için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201002-4.htm

Daha detaylı bilgi ve sorularınız için: info@emelyilmaz.av.tr