Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kayıt süresi uzatılmıştır. (R.G.16.03.2021)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca; Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) yapılması gereken kaydın süresi Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından “COVID-19 virüs salgını sürecinde VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığı” gerekçesiyle, VERBİS kayıt yükümlülüğünün uzatılmasına ilişkin sektör temsilcileri, kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından yapılan taleplerin değerlendirilmesi neticesinde uzatılmıştır.

Kurul’un 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı kararı 16.03.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış olup bu karar kapsamında:

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine

kadar uzatılmıştır.

Kurul duyurusu: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6903/VERBIS-E-KAYIT-SURELERININ-UZATILMASI-HAKKINDA-DUYURU

Resmi Gazete linki: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210316-8.pdf

Daha detaylı bilgi ve sorularınız için: info@emelyilmaz.av.tr