Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de (04.01.2020) yayımlanmıştır.

04.01.2020 tarihli Resmi Gazete’de “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmış olup aşağıda özetlediğimiz önemli değişiklikler yapılmıştır:

 • Tarafınızca bilindiği üzere, ticari elektronik ileti, telefon, çağrı merkezler, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletilerdir. Yönetmelik, gerçek ve tüzel kişilerin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak veya bunları başkaları adına yapmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla yapılan her türlü ticari iletişimi kapsamaktadır.
 • Günümüzde meydana gelen teknolojik gelişmeleri de takiben ticari iletişim adına bir ileti yönetim sistemi geliştirilmiş olup buna ilişkin düzenlemeler belirlenerek yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Bu doğrultuda; İYS (İleti yönetim sistemi) kavramı düzenlenmiş olup ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin İYS’ye kaydolmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir.
 • Ticari elektronik ileti yalnızca İYS üzerinde onayı bulunan alıcılara gönderilecektir. Yönetmelik uyarınca, onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim aracıyla ya da İYS üzerinden alınabilecektir. Onayda, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı, soyadı ve elektronik iletişim adresi yer almalıdır.
 • Onay, abonelik, satış ve üyelik sözleşmesi gibi bir sözleşmenin içeriğine dahil edilerek alınıyorsa, sözleşmenin sonunda, olumlu irade beyanından veya imzadan önce, ticari elektronik ileti kenar başlığı altında, reddetme imkanı da tanınarak en az on iki punto ile yazılarak alınacaktır.
 • İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara elektronik ileti gönderilemeyecek olup İYS üzerinden alınmayan onaylarda, onayın alındığına ilişkin ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya ait olacaktır. İYS üzerinden alınmayan onaylar, hizmet sağlayıcı tarafından 3 iş günü içinde İYS’ye kaydedilmediği takdirde geçersiz kabul edilecektir.
 • Sesli arama içeriğinde, tacirler için ticaret unvanına, esnaf için ise adı ve soyadına yer verilecek olup hizmet sağlayıcı, buna ek olarak marka ve işletme adı gibi kendisini tanıtan diğer bilgilere yer verilebilecektir.
 • Bunun yanı sıra; temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmayacağı düzenlenmiştir. Tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için de önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak tacir veya esnafların reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemez.
 • Hizmet sağlayıcı, kendisine iletilen ret bildirimlerini 3 iş günü içinde İYS’ye bildirecek olup alıcı reddetme hakkını İYS üzerinden de kullanabilecektir. Bu doğrultuda, şikayet başvuruları İYS üzerinden ön incelemeye tabi tutulacaktır.
 • Ayrıca, hizmet sağlayıcı, önceden onayını aldığı alıcılara ticari elektronik iletileri kendisi gönderebileceği gibi aracı hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla da gönderebileceğinden, aracı hizmet sağlayıcıya ilişkin yükümlülükler düzenleme alanı bulmuştur. Bu kapsamda, aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sağlayıcı tarafından hazırlanmış içerikleri gönderecektir. Ticari elektronik iletinin oluşturulabilmesi, gönderilebilmesi, alınabilmesi için gerekli yazılım, donanım ve yönetimi sağlayacaktır.
 • Aracı hizmet sağlayıcı, gönderilen ticari elektronik iletilerin içeriğinde kendisine ait marka adı, ticaret unvanı veya işletme adı bilgilerinin en az birine yer vermekle yükümlüdür.
 • Hizmet sağlayıcı ve/veya aracı hizmet sağlayıcı onay kayıtlarını, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren 3 yıl süreyle saklamakla yükümlü olacaktır.
 • Son olarak, yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce, ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla alıcının açık irade beyanını içerecek şekilde alınan onayların geçerli olacağı düzenlenmiştir. Bu yönetmelik kapsamında alınan onaylar 01.06.2020 tarihine kadar hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılacaktır. Bu sürenin sonunda İYS tarafından alıcılara onayların İYS’ye yüklendiği ve 01.09.2020 tarihine kadar kontrol edilmediği takdirde bu onayların geçerli sayılacağı ile reddetme imkanının İYS üzerinden kullanılabileceği bilgisi içeren bir ileti gönderilecektir.
 • Yönetmelikte vakıf üniversitelerinin yanı sıra diğer özel eğitim ve öğretim kurumlarının da yönetmelik kapsamı dışında olacağı düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin 1,2,3,7,9,11,12,13,15,17,18.maddeleri yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise 01.09.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yönetmeliğin tamamına https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200104-2.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi ve sorularınız için: info@emelyilmaz.av.tr