SGK İşten çıkış kodlarında değişiklik-01.04.2021

Bilindiği üzere koronavirüs (COVID-19) salgınının sosyal ve ekonomik hayat üzerindeki etkilerinin azaltılması amacıyla 17 Nisan 2020 tarihi itibariyle işverenlerin belirli istisnai haller haricinde, çalışanların iş sözleşmelerini feshetmeleri yasaklanmıştır. Söz konusu istisnai haller ise 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II sayılı maddesinde düzenlenen ve işverenlere iş sözleşmesini haklı nedenle ve derhal fesih hakkı tanıyan “işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları” olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu kapsamda iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda, işveren Sosyal Güvenlik Kurumu’na (“SGK”) bildirimde bulunarak 29 numaralı “İşveren tarafından isçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih konulu torba bir kod ile işçinin sigorta çıkışını yapmakta idi. Ancak SGK tarafından 01.04.2021 tarihinde yayımlanan E-69053920-010.06.01-23171689 sayılı ve 2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik konulu genelge (“Genelge”) ile 29 numaralı kod çıkarılmış ve her bir ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık teşkil eden davranış aşağıdaki şekilde ayrı kodlar ile düzenlenmiştir:

42 Is sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek isçinin işvereni yanıltması.
43 İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.
44 İşçinin işverenin başka bir isçisine cinsel tacizde bulunması.
45 İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka isçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.
46 İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
47 İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç islemesi.
48 İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç iş günü isine devam etmemesi.
49 İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
50 İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden isin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

Daha detaylı bilgi ve sorularınız için: info@emelyilmaz.av.tr